Prihláška a účasť

1.1 Do kurzu sa prihlasuje zaslaním prihlášky na adresu lezeckaakademia@gmail.com. Prihláška sa stáva platnou jej odoslaním a nadobúda účinnosť až po uhradení kurzového príspevku, ďalej kurzovné. Zaplatenie kurzovného sa realizuje bankovým prevodom na účet Lezeckej akadémie, IBAN SK5111000000002928862109. Bez schválania vyplnenej prihlášky vedením Lezeckej akadémie nesmie inštruktor prijať dieťa na tréning. Kurzovné vypočíta prihláška po vyplnení. Z vypočítanej sumy je možné odrátať odhlásené tréningy, pokiaľ sú splnené body 2.2 a 2.3.

1.2 V platbe uveďte do poznámky meno a priezvisko dieťaťa v tvare MENO PRIEZVISKO. Platbu je potrebné zrealizovať do 5 pracovných dní od odoslania prihlášky, inak nebude prihláška akceptovaná.

Vymeškanie tréningov

2.1 Za vymeškané tréningy je zodpovený účastník a nemá právo na náhradu či vrátenie kurzovného ani jeho časti.

2.2 V prípade dlhodobého vymeškania zo zdravotných dôvodov, teda, ochorenia alebo úrazu, či odcestovania, má účastník nárok na vrátenie príslušného kurzovného v adekvátnej výške iba v prípade, že túto skutočnosť oznámi minimálne 24 hodín pred začatím prvého vymeškaného tréningu.

2.3 Plánovane vymeškané tréningy môžete odrátať z platenej sumy vypočítanej v prihláške pre daný polrok. V takom prípade je nevyhnutné v prihláške uviesť dátum neúčasti.

Pokyny pre účastníka kurzu

3.1 Účastník tréningu ma povolený vstup do lezeckého centra najskôr 15 minút pred začiatkom tréningu, pričom po prezlečení čaká na inštruktora na lavičke pre recepciou lezeckého centra. Po skončení tréningu je povinný centru do 15 minút opustiť.

3.2 V prípade omeškania dlhšieho než 10 minút stráca účastník nárok na účasť na tréningu, keďže neskoré príchody narúšajú chod tréningu.

3.3 V prípade nevrátenia alebo straty kľúča od skrinky je účastník povinný uhradiť populatok podľa cenníka lezeckého centra.

3.4 Ak účastník potrebuje opustiť tréning pred jeho oficiálnym skončením, je zákonný zástupca povinný hlásiť túto skutočnosť u trénera pred začatím tréingu.

3.5 Skupinu mierne pokročilých môže navštevovať iba dieťa, ktoré dovŕšilo vek 12 rokov alebo dieťa, ktoré dovŕšilo vek 10 rokov, ktoré vie istiť druholezca po preradení inštruktorom. Skupina “Repre” je na pozvanie po dohode medzi trenérmi. Je určená pre deti, ktoré chcú aktívne trénovať, zúčastňovať sa pretekov Slovenského pohára mládeže a vedia istiť prvolezca.

3.6 Zákonný zástupca prihlasovaného dieťaťa súhlasí s tým, že dieťa bude istené iným účastníkom kurzu, dieťaťom, ktoré nedovŕšilo vek 18 rokov a absolvovalo niekoľko-tréningový kurz istenia a absolvovalo záverečnú skúšku istenia pod dohľadom inštruktora Lezeckej akadémie.

Súhlas dotknutej osoby

4.1 V zmysle § 7 zákona č.4282002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasi dotknutá osoba (účastník kurzu resp. jeho zákonný zástupca) so spracovaním osobných údajov účastníka výhradne pre interné účely organizátora. Dotknutá osoba taktiež súhlasí s prípadným použitím fotografii a videozáznamov, kde je vyobrazená, a to bez nároku na honorár. Organizátor sa zaväzuje používať záznamy účastníka výhradne spôsobom neznižujúcim dôstojnosť a dobré meno účastníka, a to výhradne len v súvislosti s prezentáciou svojej činnosti.

Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka

5.1 Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka kurzu vzniká od času určeného ako začiatok tréningovej jednotky, ak je účastník prítomný v telocvični. Ak účastník opustí priestor telocvične, zodpovednosť prechádza na zákonného zástupcu.

Prítomnosť rodičov a doprevádzajúcich osôb v telocvični

Účasť zákonných zástupcov alebo iných osôb na kurze ako divákov je možná iba v prvú hodinu začatia kurzu alebo po uhradení vstupu do lezeckého centra podľa platného cenníka. Účasť tretích osôb na tréningu môže pôsobiť na účastníka ako aj na ostatných účastníkov rušivo a následne negatívne ovplyvňovať ich výkona a sťažovať prácu trénerom. Zákonný zástupca týmto berie tieto skutočnosti na vedomie.